תקנון מבצע - חצי חינם

תקנון השתתפות במבצע "המבצע שיעשה לכם חשק לנקות"

 

 1. הגדרות:

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת המבצע" -  סנו מפעלי ברונוס בע"מ

"המבצע"- קונים בחנויות רשת חצי-חינם בע"מ (להלן: "חצי-חינם") בלבד מוצרים בשוויי 69₪  ומעלה ברכישה אחת ממגוון מוצרי סנו בין התאריכים 4.7.21-31.7.21, מתקשרים                 ל 03-9411011 עונים על 2 שאלות במהירות ושאלה אחת פתוחה ויכולים לזכות בסמסונג גלקסי S21+   

"מוצרים משתתפים במבצע"- כל מגוון מוצרי סנו הנמכרים ברשת חצי חינם, אשר מופיע בנספח ב' המצורף לתקנון זה אשר נרכש בתקופת המבצע שנקבעה בפרק 3. 

"משתתף" - כל אדם שירכוש מוצרים בשווי 69   ₪ ומעלה ברכישה אחת מהמוצרים המשתתפים במבצע ויעמוד בתנאים שנקבעו בפרק 4 להלן. 

"בני משפחה"- אחים, הורים ובנים ובני זוגם של אלה, לרבות, בני משפחה מדרגה שנייה, דהיינו: אחים הורים ובנים של בני המשפחה בני דרגת הקרבה הראשונה.

 

"מועמד לזכייה" - משתתף אשר עמד בתנאי תקנון זה כמפורט להלן.

"זוכה" מועמד לזכייה אשר עומד בתנאים שנקבעו בפרק 4 להלן, אותר, הוכחה זכאותו לקבלת הפרס, התייצב במועד ובמקום שנקבע עמו לקבלת הפרס ועמד בכל יתר תנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור חתימה על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב לתקנון זה כנספח "א".  

"צוות השופטים"- צוות של שני שופטים המורכב מנציגי עורכת המבצע.

"הפרס" – SAMSUNG galaxy s21+. סה"כ יחולקו 10 מכשירי גלקסי S21ּ+  בהתאם לתנאיה של ספקית הפרס.

"ספקית הפרס" - סנו מפעללי ברונוס בע"מ


 • פרשנות
   1. המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
   2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתרי האינטרנט השונים, תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.
   3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
   4. סעיפי התקנון נכתבו בגוף יחיד ובלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים, יחיד כרבים ולהיפך.
 • תקופת המבצע
  1. החל מיום 4 לחודש יולי 2021 ועד ליום  31 לחודש  יולי 2021 כולל. בסה"כ 20 ימי מבצע (להלן – "תקופת המבצע").
  2. עד ליום 15.8.21 ייבחרו בסך הכל 10 זוכים בגין תקופת הפעילות.
  3. מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, ללא כל הודעה מוקדמת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.


 • אופן ההשתתפות במבצע
  1. תנאי מוקדם להשתתפות במבצע. משתתף אשר הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962) (להלן: "החוק") יהיה רשאי להשתתף במבצע. היה והמשתתף אינו בגיר כהגדרת החוק, תנאי להשתתפותו במבצע הוא קבלת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו להשתתפות במבצע זו.
  2. אופן המבצע. כל משתתף אשר רכש במהלך תקופת המבצע מוצרים בשווי 69 ש"ח ומעלה ברכישה אחת ממגוון מוצרי סנו, מהמוצרים המשתתפים במבצע אשר מופיעים בנספח ב' המצורף לתקנון זה, בחנויות רשת חצי-חינם, יהיה רשאי להשתתף במבצע באמצעות פניה לטלפון 03-9411011 שם יידרש לענות על 2 שאלות ידע ועל שאלה אחת פתוחה. המשתתף שענה במהירות על שאלות הידע ובאופן היצירתי ביותר על השאלה " כמה כיף לכם לקנות בחצי חינם?" (להלן: "השאלה הפתוחה") יזכה בפרס. 

 

 1. עד לתאריך המוזכר בס' 3 השופטים ייבחנו את תשובותיהם הפתוחות של 20 המשתתפים שענו נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר על שאלות הידע. 
 2. מתוך 20 המשתתפים שענו נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר על שאלות הידע, 10 המשתתפים שענו באופן היצירתי ביותר על השאלה הפתוחה יזכו בפרס.
 3. התשובות היצירתיות לשאלה הפתוחה ביותר יבחרו על ידי צוות שופטים מטעם עורכת המבצע ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי. 

 

 1. כל משתתף לרבות בני משפחתו יוכל לזכות בפרס אחד בלבד במשך כל תקופת המבצע. 
 2. ויודגש, תנאי מוקדם להשתתפותו של כל משתתף במבצע ולזכייתו בפרס יהיה עמידה בתנאים המצטברים הבאים:
  1. המשתתף חייג ל 03-9411011 ומסר את פרטי המען האישי שלו, לרבות, שם ושם משפחה, מספר טלפון, תאריך רכישה ושעת קניה.  
  2. המשתתף נתן את הסכמתו לתנאי התקנון. 
 3. בכל מקרה בו יפר משתתף המבצע את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת המבצע, עורכת המבצע תהיה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכייתו והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע בקשר לאמור לעיל.


 • הפרסים ואופן מימושם:
  1. מובהר, כי כל משתתף, לרבות בני משפחתו מקרבה ראשונה ושנייה יוכלו לזכות בפרס אחד בלבד וכי מלאי הפרסים מוגבל.
  2. הזכייה בפרס במסגרת המבצע הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה ו/או המרה בשווה כסף, אלא בהסכמת ספקית הפרס מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.


 • המועמדים לזכייה:
  1.  על המועמד לזכייה לעמוד בכל התנאים הבאים :
   1. המועמד מסר לעורכת המבצע את פרטיו האישיים לרבות מען; וגם
   2. המועמד זיהה עצמו בפני עורכת המבצע באמצעות ת.ז. והציג בפניה הוכחה בדבר קניית המוצרים במועדים הרלבנטיים;  וגם
   3. עורכת המבצע מצאה כי הוכחה זכאותו של המועמד לזכייה בפרס לשביעות רצונה המלאה ובהגשת חשבונית הקניה שאת פרטיה הקיש במערכת בזמן המבצע;  וגם
   4. המועמד לזכייה יתייצב במועד ובמקום שיקבע על ידי עורכת המבצע לקבלת הפרס; וגם
   5. המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה, ובנוסף חתם על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב כאמור לתקנון זה כנספח "א" בו הוא הצהיר כי הוא משחרר את עורכת המבצע ו/או חצי-חינם שחרור מלא ובלתי מסויג מכל אחריות, חוזית, נזיקית, פלילית ו/או אחרת בכל הקשור לפרס, לרבות איכותו ו/או אספקתו וכי לא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או חצי-חינם בקשר לכך. 
   6. מובהר, כי מועמד לזכייה אשר יתגלה שלא עמד בתנאי התקנון ו/או כי זכאותו הושגה במעשה מרמה – תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

6.2 למען הסר ספק, מובהר כי רישומי עורכת המבצע יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים ו/או לכל עניין אחר במסגרת מבצע זה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/הפרטים.


 • הודעה על דבר הזכייה:
  1. לאחר שתוכח זכאותו של המועמד לזכייה, עורכת המבצע תיצור עימו קשר ע"פ פרטי המען שמסר ותמסור לו פרטים נוספים בדבר אופן מימוש הזכייה (להלן:"הודעה בדבר הזכייה"), לרבות המקום והזמן שבו ניתן יהיה לקבל את הפרס.
  2. מובהר כי הפרס יימסר לזוכה, רק לאחר שחתם ושלח לעורכת המבצע את כתב האישור על קבלת הפרס והודאת הסילוק המצורף כנספח "א" לתקנון זה.
  3. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושו הסופי של הפרס ללא כל אפשרות ערעור על כך. 
  4. למען הסר ספק מובהר, כי עורכת המבצע תהא רשאית לפסול וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתף או מועמד לזכייה בפרס אשר לא אותר ו/או לא חתם על נספח "א" לתקנון ו/או לא עמד באיזה מבין תנאי תקנון זה, ו/או לא התייצב במועד ובמקום שנקבע עימו לקבלת הפרס ומשתתף ו/או מועמד לזכייה כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.
  5. מוסכם בזאת, כי היה והמשתתף הזוכה הודיע לעורכת המבצע בין בעל פה ובין בכתב על רצונו לוותר על הפרס (להלן: "המשתתף המוותר"), אזי, תהא עורכת המבצע רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף המוותר יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס למשתתף אחר כאמור.
  6. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות וכמות הפרסים, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה. 
  7. עורכת המבצע אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרסים ו/או בקשר עמם והמשתתפים הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי עורכת המבצע בקשר לכך. 
  8. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהא רשאית שלא למסור את הפרס למועמד שהשיג זכאותו לזכייה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע. כל משתתף המועמד לזכייה במסגרת מבצע זו, יצהיר בכתב, אם תדרוש זאת עורכת המבצע ממנו, כי זכותו זו לא הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר, כי לא היה זכאי לפרס, הוא ישיבו לעורכת המבצע מיד עם דרישתה הראשונה, מבלי לפגוע בסעדים וזכויות אחרות העומדות לזכות עורכת המבצע על פי כל דין.
  9. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו, לאחר סיום תקופת המבצע.


 • כללי
  1. תקנון המבצע הרשמי יהיה ניתן לעיון במשרדי עורכת המבצע, בכתובת: רח' החרש 8 הוד השרון, ובאתר sano.co.il
  2. עורכת המבצע תהיה רשאית לשנות את  תקנון זה ו/או את תנאי המבצע, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר משתתף במבצע, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  4. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו, לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע, במישרין ו/או בעקיפין.
  5. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר המבצע, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של המבצע בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ו/או המפעילה. עורכת המבצע לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
  6. עורכת המבצע תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  7. ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורכת המבצע וכן על עובדי חברת סנו, חצי חינם שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
  8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת המבצע ו/או חצי-חינם לא יהיו אחראיות כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב המבצע ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו במבצע ו/או נזק שנגרם במהלך המבצע.
  9. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עורכת המבצע תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המתחרים נותנים בזאת אישור לעורכת המבצע ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
  10. המשתתף במבצע מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שהמבצע, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע, וכי יתכן כי על אף מאמצי עורכת המבצע, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות שאינם בשליטת עורכת המבצע, ואשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או מלקבל פרס.
  11. המשתתף פוטר בזאת את עורכת המבצע ו/או חצי-חינם, מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.
  12. בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה למבצע, בכל דרך, או הפרעה למשתתפים אחרים, או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי אותו משתתף פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים הקבועים בתקנון זה ו/או כל דין, לרבות חדש ו/או הפרעה למבצע, תהיה עורכת המבצע רשאית להגביל ו/או למנוע את השתתפותו במבצע ו/או לפסול את השתתפותו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא עורכת המבצע זכאית על פי כל דין. 
  13. המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את עורכת המבצע ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגיל כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכן מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, בקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה. 
  14. עורכת המבצע אינה מתחייבת על פרסום שמות הזוכים בעיתונות הארצית ובכלל. • ביטול המבצע
  1. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע ו/או את המבצע כולה בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפות את היכולת להשתתף במבצע, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת המבצע רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעלות, תאריך המבצע, תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, וכן את אופן חלוקת הפרס, והכול, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי.

 

      מובהר, כי שינוי כאמור לעיל, יכנס לתוקפו באופן מיידי והודעה על כך תפורסם בהתאם.


 • אחריות
  1. למען הסר כל ספק, מוסכם כי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא במקרה של אובדן המידע במערכת המבצע ו/או כל תקלה אחרת וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק כתוצאה מפגם ו/או תקלה בתוכנות מחשב ו/או בציוד מחשב כלשהו). 

 

 1. ויובהר, במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע בלתי צפוי כאמור, תהיה עורכת המבצע רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לשנות כל תנאי מתנאי המבצע (ע"י הוספה, גריעה או שינוי), לרבות, כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם. כל פעולה כאמור, תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ויחייב את כל המשתתפים.
 2. כמו כן, עורכת המבצע לא תהיה אחראית לכל עיכוב במועדים הקבועים במבצע זה אשר מקורו בגורמים שאינם בשליטתה לרבות אסונות טבע, מלחמה, שביתה, פעולה רשלנית ו/או של צד שלישי כלשהו וכדומה.

 

 1. המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתקלות במבצע ולתוצאותיהן, לרבות אלו שצוינו בסעיפים 10.1 – 10.3 לעיל.


 • קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני במבצע (כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש במסגרת ו/או לצורך המבצע) הנם רכושה הבלעדי של עורכת המבצע. • דין, שיפוט והתיישנות

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו. תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה למבצע הינה שלושה חודשים ממועד סיום תקופת המבצע.

 

למען הסר ספק יובהר עוד כי תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקית גרידא, ולא ייחשב מבצע כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.


 • שאלות ובירורים

לבירורים שאלות  ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:rakefetc@sano.co.il 

 

הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע ומאחלים לך הצלחה רבה.

 

נספח "א"

כתב אישור על קבלת הפרס והודאת סילוק

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את תקנון הפעילות וכי במסגרת המבצע של "המבצע שיעשה לכם חשק לנקות" באמצעות  סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן: "עורכת המבצע"), זכיתי בפרס בהתאם למפורט בתקנון (להלן: "הפרס"), וכי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע ו/או חצי-חינם (ישראל) בע"מ (להלן: "חצי-חינם")  ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי וכן אני מאשר כי הנני מודע לכך שהתוכן שנשלח לעורכת המבצע, לרבות הפרטים האישיים  שנשלחו, ייתכן שיוצגו בפרסומים מסחריים באמצעי התקשורת השונים.

 

הנני פוטר/ת את עורכת המבצע ו/או חצי-חינם ו/או מנהליהן ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד עורכת המבצע  ו/או חצי-חינם.

 

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________ 

תאריך לידה: _______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

_____________________________________________________________________

 

הריני לאשר כי מר _________________________, חתם בפני על כתב זה מרצונו החופשי ולאחר שנתן את הסכמתו לאמור לעיל.

 

__________________

חתימה + ת.ז.

 

במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:

שמות האפוטרופוסים: _________, _________ מספרי ת.ז. ________, _________

כתובת: ___________________________ מיקוד: ____________________

טלפון: _________________ טלפון נייד: ______________________

חתימות האפוטרופוסים: ______________________  ___________________

 

נספח "ב'"

המוצרים המשתתפים במבצע

       

ברקוד

תאור פריט

7290000287799

                  סנופרש ענק פלורל ירוק

7290000289885

                סנופרש ענק פרחים כחולים

7290000289892

                        סנופרש ענק לבנדר

7290000289915

                    סנופרש ענק וניל מתוק

7290011877156

                        סנופרש ענק מאסק

7290000292267

                          סנומוד טריניטי

7290000294414

                            סנומוד מדונה

7290005424915

                    סנומוד פ'צולי לבנדר

7290005426384

                      סנומוד מיס מיליון

7290005426391

                          סנומוד דולצ'סה

7290005423086

                          סנומוד פארדייז

7290005423383

                          סנומוד גלאמור

7290011877101

                            סנומוד מאסק

7290108352474

                      סנומוד ליידי קוקו

7290108352481

                          סנומוד נרסיסוס

7290108350524

                          ארון פרש לבנדר

7290000133904

                      דואופרש פסיפל+תפוז

7290004731670

                    דואופרש פצו'לי לבנדר

7290004731687

                דואופרש וניל ולמון גראס

7290005425073

              דואופרש יסמין עץ סאנדלווד

7290005426629

                דואופרש לוטוס ופרחי מים

7290001791356

                  פרש אוטומטיק בלו אייר

7290001791363

                      פרש אוטומטיק וניל

7290005424991

                      פרש אוטומטיק בייבי

7290011598259

                      פרש אוטומטיק מאסק

7290012823404

                פרש אוטומטיק כותנה מלטפת

7290014397163

              פרש אוטומטיק פלורל הרמוני

7290014397170

                פרש אוטומטיק סופט באלנס

7290108352337

                      פ.אוטומטיק מ.מפנק

7290108352344

                      פ.אוטומטיק מ.בוטיק

7290014397491

                      פרש הום וניל קוקוס

7290014397507

                      פרש הום מאסק מעודן

7290014397514

                    פרש הום כותנה מלטפת

7290014397521

                  פרש הום לבנדר פרובאנס

7290014397538

                      פרש הום סבון מפנק

7290108351590

                      פרש הום בלו בלוסום

7290108351606

                      פרש הום סופט סילק

7290108352221

                      פ.הום נוזלי מ.מפנק

7290108352320

                    פ.הום נוזלי מ.בוטיק

7290000292564

                                  K-2000

7290013269911

                                  K-333

7290108351118

                                  K-4000

7290013848727

                  פרש מכשיר+מילוי פלורל

7290013848734

                    פרש מכשיר+מילוי סופט

7290108351767

                פרש מכשיר+מילוי בלו אייר

7290108352498

              פרש מכשיר+מילוי מלון בוטיק

7290108351538

              פרש בלוסום אירוסול 200 מ"ל

7290108351545

                פרש סילק אירוסול 200 מ"ל

7290108351972

              פרש מ.בוטיק אירוסול200מ"ל

7290108351989

                פרש מ.מפנק אירוסול200מ"ל

7290000289236

                    נמלים פיתיון ג'ל K3

7290000292007

                    תיקנים פיתיון ג'ל K3

7290108352405

      פרש הום ארומתי וורבנה/גרין 300מ"ל

7290108352412

    פרש הום ארומתי רוז/פרש ליויס 300מ"ל

7290108352429

    פרש הום ארומתי ווילד ווד/ברי 300מ"ל

7290000288253

                          מעופפים K-400

7290000288291

                        סנומט-30 טבליות

7290000288307

                  סנומט-מכשיר+30 טבליות

7290000288352

                                  K-300

7290000288383

                            נמלים K-500

7290000288390

                      מעופפים יבש K-600

7290000288413

                        סנו די - רולאון

7290000288420

                            סנו די-תרסיס

7290000288444

                      סנו די נוזל+ משאבה

7290000292557

                סנומט מלוי 45 לילות נוזל

7290000412764

                          פזטוקס מעופפים

7290001791776

                    סנודי+אלוורה רולאון

7290003015917

                        סנומט מגן רולאון

7290005423420

                          משמיד עש מבושם

7290005424311

                          רב קוטל K סנו

7290005425660

                      'סנומט טבלית 60 ל

7290005426940

                      פלוס 8 חודשים K300

7290000288659

                    סנו די ג'ונגל 50 מ"ל

7290000292502

                            נמלים K-800

7290005423369

                            סנו די קידס

7290012116629

                      סנודי ילדים רולאון

7290013269348

                  תיקנים תחנת פיתיון K3

7290013269942

                      מעופפים K-פירטרום

7290014397835

                    סנומט סמארט 45 לילות

7290014397842

                    סנומט סמארט 90 לילות

7290014397958

                      סנודי רולאון טבעי

7290107280549

                              קטן K-400

7290107280815

                      צהוב 300 מ"ל K-301

7290108351620

            לוכד ריחות באסלה 60 מ"ל NO.2

7290000286594

                      לימון במיכל X סנו

7290000286631

                        לימון X מלוי סנו

7290000287409

                      סנובון שלישיה תות

7290000287430

                    סנובון שלישיה לימון

7290000287485

                      סנובון שלישיה לובר

7290013268938

                      סנובון שלישיה מאסק

7290000287492

                      סנובון נוזלי לימון

7290000291932

                      סנובון נוזלי לבנדר

7290010883042

                      סנובון נוזלי רענן

7290000412139

                      ריצפז אורן 3 ליטר

7290000412481

                  00" מנקה אסלות 1 ליטר"

7290000288024

                      4 ליטר לימון JAVEL

7290000294773

                        4ל' לבנדר JAVEL

7290000294780

                      4 ליטר סמיכה JAVEL

7290000292533

                    סנו ג'ל לניקוי כחול

7290000288048

                        מרסס לבנדר JAVEL

7290000289069

                        מרסס לימון JAVEL

7290000288086

                  לימון JAVELאבקת ניקוי

288055

                פרובנס ג'ל WC JAVEL סנו

7290000289380

                  ג'ל לימון WC JAVEL סנו

7290000288062

              אילנג אילנג JAVEL סופר קרם

7290000289496

                    לימון JAVEL סופר קרם

7290000287362

              פוליוקס 4 ל' גולדן סנרייז

7290000289052

                    פוליוקס 4 ל' שחלבים

7290000294391

              ג'ט רב תכליתי 4ל' )תרכיז(

7290000291857

            פוליוקס 2 ליטר גולדן סנרייז

7290000292311

                  פוליוקס 2 ליטר שחלבים

7290005430671

                  פוליוקס קרמיקה 2 ליטר

7290000292687

                      שלישיה סנובון כחול

7290005426964

                    3 סנובון כחול אפרסק

7290005426971

                      3 סנובון כחול תפוח

7290012116193

                    3 סנובון סגול לבנדר

7290108352436

                  3 סנובון מגנוליה נרולי

7290108352443

                    3 סנובון לוטוס וסחלב

7290000289748

                  סנו פורטה פלוס 750 מ"ל

7290108350715

                  750מ"ל FREE פורטה פלוס

7290003015627

                  ריצפז פרש אפרסק 2 ליטר

7290003015634

              ריצפז פרש פסיפלורה 2 ליטר

7290003015641

                  ריצפז פרש יסמין 2 ליטר

7290012117350

                  ריצפז פרש לילך 2 ליטר

7290012823589

                  ריצפז פרש לימון 2 ליטר

7290013268884

                  ריצפז פרש מאסק 2 ליטר

7290012117275

                    סנוקליר מילוי 750מ"ל

7290001136485

                    3 ירוקX נקה בון אסלה

7290005479038

                    3 ורודXנקה בון אסלה

7290005479052

                    3 תכלתXנקה בון אסלה

7290013269690

                  ג'ל אסלה סנובון לימון

7290013269706

                ג'ל אסלה סנובון אוקינוס

7290014397712

            ג'ל אסלה סנובון פריחה ורודה

7290012116360

                      פוליוקס 2 ג.פורצלן

7290013269652

                      ג.פורצלן 2ל' מאסק

7290013268242

            ריצפז פ.הום מלון מפנק 2 ליטר

7290013269621

                רצפז פ.הום מ.בוטיק 2ליטר

7290014397767

                  רצפז פ.הום כותנה 2ליטר

7290014397774

                    רצפז פ.הום טבע 2ליטר

7290014397781

                  רצפז פ.הום סבון 2ליטר

7290107280822

                'רצפז פ.הום ספא מרגיע 2ל

7290108351613

            רצפז פ.הום מלון חלומי 2ליטר

7290108352450

                  רצפז פ.הום בלו 2 ליטר

7290005423833

                      'פוליויקס פרקט 2 ל

7290013268372

          פוליויקס פרקט שמן ארגן 2 ליטר

7290013268839

          פוליויקס פרקט מלון חלומי 2ליטר

7290014397705

                    פוליוקס פרקט 2 מאסק

7290000288079

                      2 ליטר לימון JAVEL

7290000289601

                      2ליטר לבנדר JAVEL

7290107280587

                דאבל אקשן 3 פרחים ורודים

7290107280594

                      דאבל אקשן 3 לבנדר

7290108350500

                        דאבל אקשן 3 תפוז

7290108352115

                      ז'וואל שלישיה WAVE

7290000288017

                      1 ליטר לימון JAVEL

7290000291956

                      1 ליטר לבנדר JAVEL

7290000291963

                      1 ליטר סמיכה JAVEL

7290108351149

                  ג'ט פלוס סודה 1.5 ליטר

7290108351156

                  ג'ט פלוס חומץ 1.5 ליטר

7290108351583

            ג'ט פלוס לבנדר לאסלה 750 מ"ל

7290108351781

            ג'ט פלוס הדרים לאסלה 750 מ"ל

7290108351552

                    ג'ט חומץ 750 מ"ל מתז

7290108354751

                    ג'ט סודה 750 מ"ל מתז

7290108357196

                      ג'ט+עץ התה 750 מ"ל

7290005423055

                      פורטה לימון 1 ליטר

7290005424700

                      פורטה פלוס 1 ליטר

7290005425110

                99.9% מתז לחיטוי 750מ"ל

7290005425127

                99.9% מתז לניקוי 750מ"ל

7290108351996

                  99.9% מתז בייבי 750מ"ל

7290108351934

                      שלישיה לימון RINGS

7290108351941

                      שלישיה יערות RINGS

7290108351958

                    שלישיה אוקינוס RINGS

7290108353471

                        בודד ספא DESIGN

7290108353488

                  בודד סחלב פראי DESIGN

7290108352016

                      שלישיה ספא DESIGN

7290108352023

                שלישיה סחלב פראי DESIGN

7290108352146

          סנובון מגנוליה ונרולי 750 מ"ל

7290108352153

              סנובון לוטוס סחלב 750 מ"ל

7290005425646

                    סנוקליר אקדח 1 ליטר

7290108357202

            סנוקליר 1ל' בלו בלוסום אקדח

7290000205526

                    'פיסגה שטיפת רצפה 2ל

7290000286297

              מסיר אבן מקומקום אנטי קאלק

7290000286877

                            סנו רב מתכת

7290000286891

                  סנו מגן קריסטל 1 ליטר

7290000286945

                    סנו רהיט נוזל + אקדח

7290000287102

                        סנו שמפו שטיחים

7290000287195

                      סנו רהיט - אירוסול

7290000287355

                      'סנו סופר פוליש 1ל

7290000287607

                            סנו בלו גדול

7290000287621

                    אנטי קאלק לאסלות W.C

7290000288031

            סנו אקונומיקה 4 ליטר תו תקן

7290000292137

                      סנו מנקה עור נוזלי

7290000292434

                    שקית מילוי רהיט נוזל

7290000292595

                    'סנו סופר פוליש 2 ל

7290000292694

                      מגן קריסטל 2 ליטר

7290000292915

                    סנו רסס ונגב + אקדח

7290000292939

                            סנו אקוה בלו

7290000293516

                    סנו סופג לחות קופסה

7290000293530

                    סנו סופג לחות מילוי

7290000293561

                  סנו מסיר עובש 750 מ"ל

7290000293943

                  אנטי קאלק מרסס 1 ליטר

7290000295572

                        צמד "00" עם פיה

7290001791349

                פסגה ריחנית 4ל'אקונומיקה

7290005423123

                      00 סבון אסלה ירוק

7290005423482

                      קרם לניקוי כיריים

7290005423499

                            סנו נירוסטה

7290005423635

                    'ריצפז דוחה חרקים 2ל

7290005424205

                  'ריצפז דוחה חרקים 4 ל

7290005424762

                    'ריצפז וקס ד.חרק 2ל

7290005425011

                        מגבוני ניקוי ג'ט

7290005425585

                        מטליות סנו רהיט

7290005425714

                        שמפו שטיחים פלוס

7290005429019

                פיסגה רצפה 4 ליטר מבושם

7290011598211

                    1-א.קאלק מרסס כללי4ב

7290011765613

                  מסיר עובש 1 ליטר לימון

7290011877859

                      סנו אינסטלטור חדש

7290012116551

                    1-אנטי קאלק 2 ל' 4 ב

7290012117039

                '00" לאמבטיה בקבוק 1 ל"

7290012117879

                        סנו קליר 750 מ"ל

7290012117916

              סנו אינסטלטור נוזלי 1 ליטר

7290012823374

                      מגבונים אנטי קאלק

7290012823787

                  רסס ונגב מילוי 750מ"ל

7290013268204

              מגבונים לחיטוי אסלה סנובון

7290013269096

                      מטליות לניקוי עור

7290013269669

                    ריצפז פנטזיה 3 ליטר

7290013848017

                    נירוסטה מתז 500 מ"ל

7290013848345

                    99.9% מגבונים שלישיה

7290014397699

                גרניט פורצלן 1+2 פוליוקס

7290107280020

                      סושי 3 מטליות לחות

7290107280037

                        מטליות לחות בודד

7290107280389

            סנו ג'ט אמבטיה מרסס 750 מ"ל

7290107280396

                  ג'ט מטבח מרסס 750 מ"ל

7290107280402

                      'ג'ט ניקוי כללי 2ל

7290108351101

                    פוליוקס פרקט 1+2מתנה

7290108351668

                    מטליות לחות ג'ט+חומץ

7290108351699

                ג'ט חומץ מגבונים שלישיה

7290108351729

                גרין פאוור אסלות 750 מ"ל

7290108351736

              גרין פאוור חלונות 750 מ"ל

7290108351743

          גרין פאוור ניקוי כללי 750 מ"ל

7290108351750

                גרין פאוור רצפות 2 ליטר

7290108351774

                סנו מנקה עור מתז 500 מ"ל

7290108351965

                      סבון אסלה ג'ט+חומץ

7290108352269

                  סנו 400יח' חיטוי בדלי

7290108352283

                99.9% נוזל רצפות 2 ליטר

7290108352290

                99.9% מגבוני אמבט שלישיה

7290108352313

                99.9 שקית מילוי 750 מ"ל

7290108352351

          99.9% תרסיס יבש לחיטוי 400מ"ל

7290108352382

                  99.9 20 מגבונים בקופסא

7290108352528

                99.9% לניקוי אמבט 750מ"ל

7290000288642

                  מרכך סנסיטיב 4לי ורוד

7290000293073

                        מרכך ביו 4 ליטר

7290005423734

              מרכך אולטרא פרש 4ליטר תכלת

7290005426803

            מרכך פצולי לונדר 4ל' מקסימה

7290011598402

                    מרכך 4ל' מסק מקסימה

7290012117732

                        4 ליטר COOL מרכך

7290014397675

                CARE מרכך 4 ל' חלב ודבש

7290014397736

                    'מרכך פריחה לבנה 4ל

7290014397873

                      מרכך ג'נטל 4 ליטר

7290108351507

                      'מרכך סופט סילק 4ל

7290108351514

                    'מרכך בלו בלוסום 4ל

7290108351835

                      מרכך פלורל 4 ליטר

7290000288529

                  דלי משחה לימון 3.5 ק"ג

7290000295367

                    מקסימה 2.5 א.ז'אוול

7290005425196

                      מקסימה 2.5 סנסטיב

7290005425202

                      מקסימה 2.5 ק"ג ביו

7290012116537

                        מקסימה 2.5 מאסק

7290000288109

                      מקסימה 1.25 ז'אוול

7290000288727

                        מקסימה 1.25 מאסק

7290000295336

                      מקסימה 1.25 סנסטיב

7290000295343

                        מקסימה 1.25 ביו

7290005426735

                      BLACK 1.25 מקסימה

7290004731519

                    מקסימה למייבש סנסטיב

7290004731557

                      מקסימה למייבש מאסק

7290005423253

                מקסימה למייבש אולטרה פרש

7290004731564

                מקסימה למייבש בלו בלוסום

7290013269157

              מקסימה למייבש לבנדר 750מ"ל

7290108351569

                    מקסימה למייבש בייבי

7290108357189

                    מקסימה למייבש פלורל

7290005429279

                    JAVELמקסימה 6ק"ג אפ

7290005429286

                        מקסימה 6 ק"ג ביו

7290011877866

                      מקסימה 6 ק"ג מאסק

7290012117091

                      מקסימה 6ק"ג סנסטיב

7290108350692

                      BLACK מקסימה 6 ק"ג

7290005430626

                        אוקסיג'ן 2 ליטר

7290012117534

          מרכך מרוכז קול 1ליטר 40 כביסות

7290012117541

          מרכך מרוכז זן 1ליטר 40 כביסות

7290012117558

        מרכך מרוכז מאסק 1ליטר 40 כביסות

7290012823381

      מרכך מרוכז סנסטיב 1 ליטר 40 כביסות

7290013268020

          מרכך מרוכז א.פרש 1ל' 40 כביסות

7290013268037

          מרכך מרוכז לבנדר 1ל' 40 כביסות

7290013268990

          מרכך מרוכז ביו 1ליטר 40 כביסות

7290014397286

CARE מרכך מרוכז חלב ודבש 1 ל' 40 כביסות

7290014397293

CARE מרכך מרוכז פריחה לבנה 1ל' 40 כביסות

7290108350616

            מרכך מרוכז בלו בלוסום 1ליטר

7290108350623

              מרכך מרוכז סופט סילק 1ליטר

7290108351804

            מרכך מרוכז ג'נטל בריז 1 ליטר

7290108351811

            מרכך מרוכז פלורל טאצ' 1 ליטר

7290012823923

                מרכך פרפיום גולדן 750מ"ל

7290012823947

              מרכך פרפיום קריסטל 750מ"ל

7290013268907

                    ג'ל כביסה ביו 3ליטר

7290013269263

                ג'ל כביסה קריסטל 3 ליטר

7290013269287

                      'ג'ל כביסה מאסק 3ל

7290107280570

        3ל' לכביסה צבעונית MIX ג'ל כביסה

7290000149844

                            סינטבון חתול

7290001136430

                נ.כלים נקה תפוח 1.5ליטר

7290011115418

                נ.כלים נקה לימון 1.5ליטר

7290013268891

                      ג'ל אוקסיג'ן 3ליטר

7290014397453

                  'אוקסיג'ן כב' לבנה 3ל

7290107280563

                      'אוקסיג'ן בייבי 3ל

7290014397897

                      מבשם אריגים כותנה

7290014397903

                        מבשם אריגים סופט

7290107280655

                  מקסימה בייבי 3.25 ק"ג

7290107280723

                    ספארק כלים 700 לימון

7290107280730

                    ספארק כלים 700 לבנדר

7290107280747

                    ספארק כלים 700 קלאסי

7290107280754

                      ספארק כלים 700 שקד

7290107280761

                  'ספארק משאבה לימון 1ל

7290108350531

                  'ספארק משאבה קלאסי 1ל

7290108350548

                  'ספארק משאבה לבנדר 1ל

7290108350555

                    'ספארק משאבה שקד 1ל

7290108352252

                      ספארק 1 ל' ללא צבע

7290012823916

                ג'ל כביסה 5 קריסטל נואר

7290108351521

                        ג'ל כביסה 5 מאסק

7290108351675

                ג'ל כביסה 5 מיקס אנד ווש

7290108351682

                    ג'ל כביסה 5 ביו קולד

7290108351842

                    HORIZON מקסימה בושם

7290108351859

                      PEONY מקסימה בושם

7290108351866

                      ROYAL מקסימה בושם

7290108351705

                        כדוריות בושם פרש

7290108351712

                    LOVELY כדוריות בושם

7290013848758

                  ג'ל כביסה בייבי 3ליטר

7290108352139

            גרין פאוור ג'ל כביסה 3 ליטר

7290108352207

                    קפסולות לכביסה פלורל

7290108352214

                      קפסולות לכביסה פרש

7290000204932

                  א.כביסה פיסגה1.25 ק"ג

7290000286907

                    מסיר כתמים באירוסול

7290000286921

                    סנוקל רסס כבס 750מ"ל

7290000288840

                      מים מזוקקים 2 ליטר

7290005423918

                  'מרכך בייבי אלוורה 4ל

7290005424014

                        פיסגה 6 ק"ג שקית

7290005425912

                      'אוקסיג'ן כתמים 4ל

7290005430602

                מרסס אוקסיג'ן מסיר כתמים

7290005430862

                      מים מזוקקים 4 ליטר

7290005430961

              מקסימה בד גארד נוזל 1 ליטר

7290000149806

                סופר 7 סבון כלים 1 ליטר

7290000149905

                      טקסטיל שמפו 1 ליטר

7290000149943

                  טקסטיל שמפו שקית 1 ק"ג

7290005423338

                  2.5 ק"ג SMART א.כביסה

7290011765620

                גרין פאוור כלים 700 מ"ל

7290012823657

                    מילוי רסס כבס 750מ"ל

7290013268914

                  3 ליטר SMART ג'ל כביסה

7290013269003

  CARE מרכך מרוכז בייבי 1ליטר 40 כביסות

7290014397682

            מקסימה6קג+1מתנה אפקט ז'אוול

7290107280600

                        ספארק 100 טבליות

7290107280709

                ספארק נוזל הברקה 700 מ"ל

7290107280716

                    ספארק מלח למדיח 2ק"ג

7290108350586

                  ספארק כלים 1.5ל' לימון

7290108350685

                ספארק מנקה למדיח 250מ"ל

7290108351491

            720 גרם POWER אוקסיג'ן אבקה

7290108351576

                  שקית אוקסיג'ן 1.5 ק"ג

7290108351637

                    5 ק"ג SMART א.כביסה

7290108351910

                      ספארק 30 טבל' חדש

7290108351927

                      ספארק 70 טבל' חדש

7290108352009

                  ספארק 50 קפסולות למדיח

7290108352511

        מקסימה לניקוי מכונת כביסה 500מ"ל

7290005428845

                    100 מפיות ארוח סושי

7290108350180

                      100 מפיות מודפסות

7290011598457

                      סופט לבן 48 גלילים

7290005428951

                      מגבונים קופסא סופט

7290003015672

                      סנו סושי 50 מפיות

7290005423260

                  סופט 3 שכבות 32 גלילים

7290108353556

                    סופט 3-32 שכבות חדש

7290108353075

                    XL 50 מפיות 3 שכבות

7290108353655

                3 שכבות XL 50 מפיות לבן

7290000294575

                            סנו רב מגבת

7290000295541

                          רב מגבת ג'מבו

7290005424847

                      סושי 150 מפיות לבן

7290005427107

                      סושי 6 מגבות הפלא

7290005428852

                      סופט צבעוני לאףX5

7290005430510

                          סופט 40 גלילים

7290012116735

                    סופט ג'מבו 24 900מטר

7290012823602

                      סופט לבן 32 גלילים

7290108350258

                    3-סופט 12 גלילים פי

7290108352580

                      חדש X3 סופט ממחטות

7290108352603

                  ממחטות בוב ספוג בקופסא

7290108352634

                  סופט נ.טואלט חתוך שבת

7290108352900

                  מגבות הפלא 12=6 גלילים

7290108353082

                    NEW 120 ממחטות קופסה

7290108353099

                    NEW 500 ממחטות מארז

7290004731410

                    סקוטש סושי ענק ירוק

7290005424809

                    סקוטש סושי ענק אדום

7290005423567

                    סושיבגליל 40יח'צהוב

7290005427848

                    סושי בגליל 40יח'ורוד

7290000286488

                          ספוג כיף פיראט

7290000286495

                          ספוג בייבי כיף

7290000286501

                    ספוג כיף מסאז')צהוב(

7290000286525

                          ספוג כיף פרינה

7290000286549

                      סנו סושי 9 מטליות

7290000295558

                    7.5X30 צמד-אלומיניום

7290000295565

                    7.5X45 צמד אלומיניום

7290000295824

                רדידי אלומיניום 100 מטר

7290005426186

                        סקוטש ענק סושיX3

7290005426193

                      סנו סושי ספוג הפלא

7290011877088

                      30Xסושי זוג רדיד18

7290013269638

                        EXTRA ספוג הפלא

7290013848611

                    'רדיד אלומיניום 61מ

7290108350203

                    EXTRA 6 סקוטש +ספוג

7290108352689

                        סקוטש 9 יח' חדש

7290108352825

                      ספוג הפלא נירוסטה

7290108353068

                    2 כריות סיבי נירוסטה

7290005430480

                    MICROFIBER מטלית פלא

7290108352658

                    מטלית אבק מיקרופייבר

7290108352665

                    3 מיקרופייברD מטלית

7290000295404

                  סושי 60 ש.אשפה כחולות

7290000289472

                      HD סושי 50 ש.אשפה

7290004731793

                סושי 8 מטליות רצפה זיגזג

7290010883356

                    L-סושי כפפות אלוורה

7290010883363

                    S-סושי כפפות אלוורה

7290010883370

                    M-סושי כפפות אלוורה

7290011877835

                        XXLX2 סושי ואקום

7290011877842

                      XXXL+L סושי ואקום

7290012117565

                    לטקס S סושי 100כפפות

7290012117572

                    לטקס M סושי 100כפפות

7290012117589

                    לטקס L סושי 100כפפות

7290012823398

                מטליות ריצפז מרכך כביסה

7290012823541

                  מטליות ריצפז פרש לבנדר

7290013269645

                        מטליות רצפז מאסק

7290013269751

                    מטליות רצפז מ.בוטיק

7290107280341

                  מטליות ריצפז מלון מפנק

7290108352641

                      3 מטליות פלא כללי

7290108352849

                      3 מטליות דקור הפלא

7290108352641

                      3 מטליות פלא כללי

7290108352672

                      2 מטליות פלא ריצפה

7290108352863

                        L 20 שקיות צלייה

7290108352870

                      XL 10 שקיות צלייה

7290013269867

                      סושי זוג מפות ארוח

7290005426230

                    סושי סחבת הפלא לרצפה

7290108353686

                      מטלית חלומית מיקרו

7290000286228

            סנו סושי שישיה כריות יפניות

7290000286761

                    צמד פלסטיק נצמד סושי

7290000293882

                        'רצועה כיף מסאז

7290000295121

                      סושי זיגזג שלישיה

7290000295299

                    'סושי כריות הפלא 4יח

7290000295442

                              אטבי איכות

7290000295503

                  150X2 סושי זוג ש.אוכל

7290000295749

                    'ספוג כיף סאקי מסאז

7290000295794

              סושי ספוגיות מתכת 2+1 חינם

7290000295817

                  'סושי פלסטיק נצמד 300מ

7290005424113

                סושי 4 מטליות רצפה זיגזג

7290005424755

                מטליות ריצפז דוחה תיקנים

7290011598365

סט סושי פרופשיונל )4 מטליות מיקרופייבר(

7290011598372

            סושי מקצועית לרצפה פרופשיונל

7290012823558

                      סושי מט לחות לרצפה

7290012823565

                מטלית פוליוקס פרקט לרצפה

7290013269300

                      ניילון נצמד+150מטר

7290013269447

                      סושי אטבים פרימיום

7290013269850

                    'סושי אפיה אקו' 50יח

7290014397279

                      XL 300 סושי ש.אוכל

7290107280068

                  אלומיניום XL 2 תבניות

7290107280075

                    אלומיניום L 4 תבניות

7290107280082

                  7 תבניות אינגליש קייק

7290107280129

                      XXL סושי 20 ש.אשפה

7290108350036

                      10 מרקיות חדש סושי

7290108350050

                          50 סכינים סושי

7290108350128

                    EXTRA סושי 40 ש.אשפה

7290108350142

                    סושי ש.רב"ש 270 אוכל

7290108350210

                חזקות לאשפה XL 30 שקיות

7290108352276

                '99.9% מטליות רצפה 10יח

7290108352627

                        מפת ניילון בגליל

7290108352696

                      ניילון נצמד 45 ס"מ

7290108352788

                        L 20 שקיות זיפר

7290108352795

                        M 50 שקיות זיפר

7290108352801

                  100 שקיות אשפה לפח קטן

7290108352818

                            מטלית במבוק

7290108352894

                          XL מפה מעוצבת

7290108352948

                    7תבניות מאפינס חזקות

7290108352955

                      4תבניות חלה חזקות

7290108352962

                    3תבניות עמוקות חזקות

7290108352979

                    4תבניות לארג' חזקות

7290108352986

                        חזקות XL 3תבניות

7290108352993

                    2תבניות שטוחות חזקות

7290108353013

                    5 תבניות נייר אנגליש

7290108353020

                    4 תבניות נייר מלבנית

7290108353037

                      4 תבנית נייר עגולה

7290108353044

                  תבנית נייר מאפינס L24

7290108353051

                  תבניות נייר מאפינס S24

7290108353501

                75X90 25 ש.אשפה עם ידיות

7290108353518

                    2XL תבניות עם ידיות

7290108353525

                    4XL תבניות עם ידיות

7290108353532

                    100 ש. אשפה עם שרוך

7290108353549

                      'נייר אפייה 100 יח

7290108353587

                        25 קעריות ק.סוכר

7290108353594

                      25 צלוחיות ק.סוכר

7290108353648

                        70 ש.אוכל מנייר

7290108353679

                      10 מפות נילון שקוף

7290108353693

                      L 25 צלחות ק.סוכר

7290108359039

                60X90 30 ש.אשפה צרה ידית

7290108353006

                      250 ש.אוכל נקשרות