תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר סנו (להלן: "החברה").
החברה מייעדת אתר זה להעברת מידע אינפורמטיבי, פרסומי ובידורי וכן לשימוש אישי בלבד.
החל מרגע כניסתך לאתר, עליך להבין ולהסכים כי השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש באתר"), אשר מסדירים את מערכת היחסים המשפטית בין החברה לבין הגולשים באתר ו/או המשתמשים באתר עבור כל מטרה שהיא.אי לזאת, הנך מתבקש לקרוא בעיון וביסודיות את התנאים אשר יפורטו להלן, שכן, כניסתך לאתר תהווה הסכמה מלאה מצדך לכל התנאים וזאת ללא כל הסתייגות ו/או הגבלה אחרת מצדך.יובהר למען הסר ספק, כי הוראות השימוש באתר אינן גורעות מזכויות החברה לפי כל דין.
באם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר ו/או אינך מבין אותם כנדרש, הנך מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש ו/או הגלישה באתר.

להלן תנאי השימוש באתר:
החברה גאה להציג בפניך את אתרי החברה המכילים מידע אינפורמטיבי, פרסומי ומסחרי על מוצרי החברה, מידע אשר המועלה על ידי הגולשים, קישורים לאתרי החברה השונים וכן רישום למאגר הלקוחות של סנו. יודגש, כי תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה, הכול לפי ההקשר ולהיפך.

בעלות ושימוש באתר:
1.הבעלות על אתר זה וכן הבעלות על המידע והתוכן המופיעים בו שייכים לחברה. החברה מאפשרת למשתמשי האתר וכן לגולשים בו להשתמש באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן. החברה אוסרת על כל שימוש אחר במידע ובתכנים שיופיעו באתר, אלא אם התקבלה לכך הסכמתה המפורשת של החברה בכתב.

1.1 השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש באתר בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות אתרי אינטרנט אחרים למטרה שאיננה לשימוש אישי, פרטי אשר אינו מסחרי ו/או ציבורי שאינו לשימוש אישי (להלן: "שימוש אישי").

1.2 ניתן להוריד למחשב האישי (Download) חומר ו/או תוכן המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות וכאמור לשימושך האישי בלבד, בכפוף כמובן לכיבוד זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או בתוכן המופיע באתר. אולם אינך יכול, להפיץ ו/או לשנות ו/או להעביר לשימוש חוזר ו/או לשלוח בדואר ו/או להשתמש באתר, לרבות המלל, האודיו, הווידיאו והגרפיקה למטרות מסחריות ו/או לכל מטרה אחרת שאינה לשימוש אישי בלבד.

1.3 חל איסור מוחלט להפעיל כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי ממחושב אחר לשם, חיפוש ו/או אחזור מידע אוטומטי של מידע ו/או תוכן אחר מתוך האתר. בכלל זה, חל איסור מוחלט להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף ו/או כל מאגר מידע אחר שיכיל ו/או ירכז ו/או יפנה לתכנים מהאתר.

1.4 בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי בשימוש באתר לא תבצע כל פעולה שהיא אשר סותרת את הוראות החוק הישראלי ו/או כל דין זר ובכלל זה, הפצת מידע שיקרי ו/או מטעה, הפצת דואר זבל (spam) כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") לשרתי האתר ו/או העלאת מידע (Upload) בלתי חוקי לאתר לרבות, שימוש בתוכנות עוינות ו/או זדוניות ו/או העלאת כל חומר אחר אשר מהווה ו/או עשוי להוות עבירה פלילית. כמו כן, חל איסור מוחלט לכלול כל חומר אשר מהווה או עשוי להווה לשון הרע על כל אדם ו/או חברה ו/או כל חומר אחר אשר פרסומו נאסר ו/או מידע ו/או תוכן אשר עלול להסית לגזענות ו/או לפגיעה בכל ישות ו/או אדם אחר.

1.5 יובהר למען כל ספק, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה השימוש שנעשה באתר. ידוע לך כי משבחרת לעשות שימוש ו/או לגלוש באתר הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית ומתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם על ידך.

1.6. בנוסף, החברה אינה אחראית לכך שאתר זה ו/או השרת המאפשר גישה לאתר נקי מ"וירוס מחשב" ו/או תכנה זדונית אחרת אשר עשויה לגרום נזק למשתמשי ו/או גולשי האתר.

מידע על מוצרי החברה באתר:
2. באתר מתפרסמים תכנים שונים אשר נועדו ליתן למשתמשי האתר ולצרכני החברה הסברים והוראות שימוש ביחס למוצרים וכן מידע אחר אשר נמסר לחברה על ידי ספקי המשנה של המוצרים.
3.החברה משקיעה מאמץ רב בכדי לדייק בפרטי המידע המתפרסמים, עם זאת, ייתכן שנפלו ו/או ייפלו בהם טעויות בתום לב, שיבושים ו/או אי דיוקים. אפשר גם שהתכנים יהיו עדכניים למועד פרסומם בלבד וישתנו לאחר מכן. אי לזאת, אנא ממך, הקפד לבדוק את תאריך הפרסום המקורי של התוכן הרלבנטי ואל תסמוך על התכנים בעניין מהותי אלא אם בדקת אותם באופן ישיר עם נציג החברה ו/או באופן עצמאי.
מידע מסחרי המתפרסם באתר:
4. על מנת לספק למשתמשי האתר וצרכני החברה מידע מקיף ככל האפשר, מתפרסמות באתר החברה כתבות מקצועיות שונות ו"טיפים שימושיים" לשימוש במוצרי החברה. יובהר, כי אין לראות בכתבות אלו והמידע המתפרסם בעניין זה משום חוות דעת מקצועית או המלצה של החברה. למען הסר ספק, מובהר, כי לא תהיה לגולשי ו/או משתמש האתר ו/או כל אדם אחר מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל תוכן הכתבות המתפרסמות ו/או ההמלצות המופיעות באתר.
5.כל עסקה שתעשה בעקבות התכנים המסחריים המתפרסמים באתר תהיה באחריותך הבלעדית בלבד והחברה לא תהא אחראית על אמיתותו של המידע או התוכן ו/או על יכולת ההצלחה של השימוש במוצרים לאור המידע או התוכן המתפרסם באתר.
6.באם החברה תחליט להעסיק אותך, לא יהווה דבר מהדברים והחומרים הכלולים באתר זה חלק מהסכם העסקה.
7.יובהר כי החלטות החברה לפרסם תכנים מסחריים ו/או מקצועיים תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
פרסום מידע באתר על ידי המשתמשים ו/או הגולשים:
8. באתר החברה מתפרסמים ו/או עשויים להתפרסם תכנים שונים אשר מקורם במשתמשי האתר, החברה מצדה מעוניינת לקיים דיון פורה ומפרה באתר ואולם החברה לא תאפשר כל שימוש לרעה ו/או מטעה ו/או אי חוקי של האפשרות לביטוי באתר והיא שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך ו/או לשנות בנסיבות המצוינות לעיל, כל תוכן אשר מצאה לנכון לעשות כן וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
9. יובהר למען הסר כל ספק, כי החברה לא בדקה את כל המידע ו/או התוכן המתפרסם באתר ובכלל זה את הדפים המקושרים אליו, והיא אינה אחראית למובא בדפים ו/או במידע שנוסף ולפיכך אין החברה אחראית למהימנותם, אמיתותם ודיוקם של הדברים והחברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מכל סוג של שימוש ו/או הסתמכות על החומר ו/או המידע המתפרסם באתר.
10. כמו כן, יודגש, כי בעת שיגור ו/או פרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליך להקפיד כי המידע ו/או התכנים יהיו חוקיים בלבד ויכבדו את שאר משתמשי האתר. אי לזאת, בטרם תפרסם מידע באתר מומלץ כי תבחן את חשיבות המידע ו/או התוכן שיפורסם וכן את השלכתו המשפטית כלפי החברה וכלפי כל צד שלישי אחר.
קישור (Link) מתוך האתר לאתרים אחרים:
11. יובהר למען הסר כל ספק, כי החברה לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, והיא אינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר ו/או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר ו/או לכל אתר מקושר אחר היא על אחריותך בלבד והחברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
שירותי מידע ורישום למאגר הלקוחות:
12.בשימושך באתר תוכל ליהנות משירותים הטעונים רישום מוקדם. לאחר שתשלים את הרישום לאתר תוכל ליהנות מכל שירות שכזה. הרישום לאתר כולל בתוכו אך ורק את פרטי המען האישי ודרכי התקשרות: שם + שם משפחה, כתובת מגורים, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני. באם תמסור מידע שגוי ו/או מוטעה, והחברה לא תוכל ליצור עמך קשר והיא שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך האפשרות להשתמש בשירותי האתר.
13.ויודגש, באם בחרת להירשם לשירותי האתר, הנך נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר המידע בהתאם לחוק התקשרות שינוהל ו/או מנוהל על ידי החברה וזאת בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות המוכרים במדינת ישראל, וכן את הסכמתך לכך שהחברה תשלח אליך חומר מקצועי לרבות, דברי פרסומת, הודעות והצעות שונות. חומר זה ישוגר לכתובת המייל שהזנת בעת הרישום לאתר. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל את החומר כאמור לעיל, תוכל בכל שלב לפנות לחברה ולבקש להסיר את רישומך ממאגר המידע של החברה.
14. לאחר הרישום, תהיה החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיוזנו, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לרבות אך לא רק, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקים שונים, ואולם שימוש שכזה יתבסס על המידע כמקשה אחת ויעמוד בהוראות החוק.
15.במקרה של כל שינוי בפרטיך האישיים, הנך מתבקש לעדכן את החברה.
16.מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר ו/או לבטל את רישומך ו/או לחסום את גישתך אליו וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרים המתאימים לכך.

זכויות היוצרים באתר:
17. זכויות היוצרים של המידע והתוכן המופיע באתר לרבות סימני המסחר הינם בבעלותה של החברה ו/או צד שלישי אחר. שימוש במידע ו/או בתוכן זה על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור, אלא אם כן ניתנה הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה או במקום אחר באתר.
18. אם וככל שתינתן ההסכמה כאמור לעיל, עליך להימנע מלהסיר ו/או לשנות ו/או לשבש את זכויות היוצרים במידע ו/או בתוכן אשר הועבר לידך.
19.כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי במידע או בתוכן עלול להוות הפרה של חוקי השמירה על זכויות היוצרים, סימני מסחר, מדגמים, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים אחרים. יובהר, כי החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.
20. כל המסרים ו/או התכנים אשר הנך מוסר לפרסום באתר, לרבות אך לא רק, רעיונות מוזמנים, רעיוניות בלתי מוזמנים, הצעות ו/או חומרים, יישארו רכוש בלעדי וקנייני של החברה, והחברה תוכל לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא כל תמורה.
21. בנוסף לאמור לעיל, יודגש כי כל חומר שאתה שולח ו/או מעלה לאתר בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת לרבות נתונים, שאלות, הערות, תגובות, הצעות, רעיונות וכו', יחשבו ויטופלו כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות הגולש. החברה תהיה רשאית להשתמש בחומר שיועבר לכל מטרה ובנוסף תהיה רשאית להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע וכל דבר אחר, לכל מטרה שהיא לרבות מימוש, פיתוח, מכירה ו/או הפצה של הרעיונות.
22. באם אינך היוצר ו/או בעל הזכויות במידע ו/או בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר, עליך להודיע זאת מראש לחברה ו/או לקבל את האישור בעל הזכויות וזאת בטרם תמסור את המידע לפרסום.

אחריות החברה:
23. השימוש והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית והחברה ו/או כל צד אחר המעורב באתר, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי ו/או מקרי הנובע מהשימוש ו/או הכניסה לאתר, וכן מאי היכולת שלך להיכנס לאתר ו/או להשתמש בו ו/או מהסתמכות על האתר ו/או על התוכן הכלול בו, ומבלי להגביל את האמור לעיל, הנך מסכים כי כל דבר המפורסם באתר מסופק לך כמות שהוא
("AS IS").
24. החברה אינה מתחייבת כי לכל הפרסומים ו/או התגובות אשר יפורסמו באתר תהיה היענות מצידה, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים או מהסתכמות עליהם.
25. בנוסף, החברה לא תישא בחבות ו/או באחריות לעדכן את התוכן ו/או המידע באתר ולא תישא באחריות לאי עדכון המידע ו/או התוכן ובכלל זה לכל טעות ו/או מחדל המתפרסם באתר ולכן לא תשמע מצדך כל טענה מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
26. יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תהיה לך וכל משתמש אחר באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד החברה או מי מטעמה אשר תנבע מנסיבות אשר אינן תלויות בה, אינן בשליטתה ואשר אינן ניתנות לצפייה.

הוראות כלליות:
27. החברה מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת גולשי האינטרנט ולקוחות החברה. האתר הוקם על מנת לספק מידע כללי על החברה ומוצריה. אתר זה לרבות הקישורים המופיעים בו, אינם מיודעים למתן יעוץ להשקעה בחברה או באחת מהחברות הנלוות לה ו/או יעוץ רפואי ו/או יעוץ כלשהו וכמו כן, אינם מיועדים למתן המלצה לקניית המוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
28. הנך מתחייב בזאת, לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום ו/או הוצאה אחרת אשר אתה תהיה אחראי עליהם עקב הפרת הוראות תנאי השימוש באתר ו/או כתוצאה מפרסום שיעשה על ידך באתר.
29.החברה שומרת לעצמה את הזכויות הבאות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלי להודיע על כך מראש:
29.1 לשנות את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את תנאי השימוש באתר.
29.2 להפסיק את זמינות האתר בכל עת וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
29.3 לפקח על הנעשה באתר, להעלות ולהסיר ממנו פרסומים ותגובות.
30.במידה ובית המשפט המוסמך יקבע כי התנאים הנזכרים לעיל, כולם או חלקם אינן תקפים הרי שהנך מסכים כי התנאים המבוטלים יוחלפו בתנאים תקפים במידה ובתכלית הקרובה ביותר לאלו שבוטלו.
31. הנך מסכים בזאת, כי על הוראות תנאי השימוש באתר ועל כל הנובע מהם לרבות דרך פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.
32.יובהר למען הסר כל ספק, כי אישורך והסכמתך המלאה לתנאים ולהתניות המופעים באתר זה ובהוראות השימוש לאתר ניתנים על ידך מתוך השימוש בפועל ומהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה ביחס לנושא הצהרה זו.
באם אינך מסכים(מה) לתנאים אלו, אל תשתמש(י) באתר זה.
חברת סנו מאחלת לכם גלישה מהנה.
בכל שאלה ו/או פניה בנוגע לאופן השימוש באתר ו/או כל בעיה אחרת שתתעורר במהלך הגלישה באתר ניתן לפנות אל מוקד התמיכה דרך מספר טלפון:09-7473222.